Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

100809-1
100809_2100809_3100809_4100809_5100809_6100809_7100809_sd

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica

Bežná cena 9,20  s DPHAktuálna cena 7,70  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
M. Caltíková a kol.
Katalógové číslo: 100809 Kategórie: , , ,

Anotácia

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení?

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí:
> uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa;
> je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku;
> prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér;
> ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva;
> ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote;
> prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP;
> zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí.

Titul Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 4 je schválený ministerstvom školstva.

 

Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí:
> UČEBNICA
> ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
> ZOŠIT PRE UČITEĽA

UČEBNICA
Základný prvok osvedčenej sady kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej. Východiskový materiál výučby obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky a pravopisu, základné slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Zohľadňuje tradíciu vyučovania materinského jazyka a iŠVP, ale prináša aj pohľad na aktuálny stav komunikácie spoločnosti. Kladie dôraz na pragmatiku preberaných jazykových javov. Nabáda na kritické myslenie a schopnosť vyvarovať sa manipulácii, demagógii, rovnako schopnosť rozlišovať odtienky pri percepcii i produkcii komunikátu.

V učebnici žiak nájde opakovanie a prehlbovanie poznatkov zo základnej školy, ale aj hlbšie prenikanie do podstaty javu, aby učivo jazyka nebolo iba mechanickým memorovaním, ale práve
aplikáciou poznatkov v novom kontexte a budovaním schopnosti interpretovať rozličné typy komunikátov. Posilnila sa napr. argumentácia, kofola, tvorivé úlohy, primeranosť použitia (štylistika)
jazykových jednotiek, masmediálna komunikácia, esej, príprava na písomné slohové práce… Nemá ambíciu byť „kompendiálnym“ zhrnutím stredoškolského učiva, ale systémom malých krokov buduje obsah i kompetencie žiaka. Učebnica upozorňuje aj na zložitejšie javy, nejednoznačnosť jazyka, rozličné videnie „pravdy“, aby žiak nepristupoval k jazyku ako schéme, ale ako živému organizmu.

Učebnica poskytuje dostatok materiálu na výber učiteľovi na gymnáziu, strednej odbornej škole, ako aj na konzervatóriu a jej prvoradým cieľom je pripraviť žiaka nielen na maturitu, ale na reálny život a zamestnanie.

Obsahuje prvky:
karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy;
výkladový text slúži na pochopenie preberanej témy; kľúčové slová sú vyznačené;
rozlišujte „vypichuje“ rôzne problémové javy;
znaky a výrazové prostriedky podčiarkuje javy typické pre daný slohový útvar;
viete, že…? upozorňuje na rôzne zaujímavosti;
schémy a tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy;
ukážky reálnych slohových útvarov, živých textov (videá, zvukové nahrávky) i nesúvislých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; zohľadňujú prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne a problémové kontexty;
úlohy sa venujú jazyku a komunikácii alebo slohového útvaru a podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu;
riešenia umožňujú overiť si správnosť svojho postupu.

================================================================

Obsah

1. VEREJNÁ KOMUNIKÁCIA

Rečnícky štýl
znaky rečníckeho štýlu • rečnícky štýl • efektívna komunikácia v rečníckom prejave

Ako vytvoriť dobrý rečnícky prejav
výber témy a vyhľadávanie informácií • kompozícia rečníckeho prejavu • štylizácia rečníckeho prejavu • zapamätávanie a príprava na prednes • prednes rečníckeho prejavu

Rétorika v dejinách

Príležitostné útvary rečníckeho štýlu
zdvorilostný prejav • rámcový prejav • slávnostný prejav

Informačné a náučné útvary rečníckeho štýlu
krátke informačné prejavy • prednáška • prezentácia • obhajoba práce

Presviedčacie a agitačné útvary rečníckeho štýlu
politický prejav • súdna reč • náboženský prejav – kázeň • diskusný príspevok • tvorba odborného diskusného príspevku

Manipulácia v rečníckych prejavoch
manipulácia jazykom • kognitívne skreslenia • chyby v argumentácii

2. JAZYK A SLOVENSKÝ JAZYK

Jazyk

Prirodzený jazyk
vznik jazyka

Písmo
vývoj typov písma • hláskové sústavy • typografia

Umelý jazyk

Indoeurópske jazyky
slovanské jazyky

Jazyky národnostných menšín
čeština • rusínčina • maďarčina • rómčina

Internacionalizácia: globalizácia jazyka

Formy slovenského jazyka
rozvrstvenie slovenčiny

Celonárodné formy slovenčiny
spisovný jazyk • štandardný jazyk • subštandardný jazyk • princípy slovenského pravopisu

Sociálne nárečia

Teritoriálne nárečia

Vývin slovenského jazyka

Predspisovné obdobie
praslovančina • stará slovenčina • staroslovienčina • cudzie spisovné jazyky na území dnešného Slovenska • kultúrna slovenčina • prvé snahy o spisovnú slovenčinu

Spisovné obdobie
bernolákovské obdobie • štúrovské a reformné obdobie • matičné a martinské obdobie • medzivojnové obdobie • povojnové obdobie • súčasné obdobie • tendencie súčasnej slovenčiny • slovnik.juls.savba.sk

Jazyková kultúra

Školská písomná práca I: slávnostný prejav

Školská písomná práca II: diskusný príspevok

Výsledky úloh

Technické údaje

Autor

M. Caltíková a kol.

ISBN

9788081208973

Obj. číslo

100809

Rok vydania

2021

Vydanie

1

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Ikony produktov

Novinka, S príspevkom MŠVVaŠ SR