Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 60816

Objednávanie a distribúcia tovaru počas leta

Vážené pedagogičky, pedagógovia, obchodní partneri, rodičia! Oznamujeme vám, že pred letnými prázdninami vyexpedujeme všetky objednávky, ktoré dostaneme do štvrtka 22. [...]

  • 58922

NAJVÝHODNEJŠIE CENY u nás platia do 15. mája

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana prináša každoročne svojim zákazníkom možnosť výrazne ušetriť v akcii NAJVÝHODNEJŠIE CENY. Tá platí vždy od januára [...]

100810_01
100810_02100810_03100810_04100810_05100810_06100810_07100810_08

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – zošit pre študenta

Cena 4,00  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
M. Caltíková kol.
Katalógové číslo: 100810 Kategórie: ,

Anotácia

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá, vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení?

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí:
1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa.
2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér.
4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva.
5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote.
6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP.
7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí.

Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí:
A. UČEBNICA
B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
C. ZOŠIT PRE UČITEĽA

ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
Zošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie.

Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky…

Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Zameranie úloh:
– porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie
– tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie;
– kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi;
– argumentácia;
– zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu;
– práca s externými zdrojmi;
– korigovanie neprimeraných slohových útvarov;
– precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika);
– otvorené a uzavreté úlohy;
– úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu;
– testy pripravujúce na externú maturitu.

OBSAH
Vstupný test

Verejná komunikácia
Rečnícky štýl
Ako vytvoriť dobrý rečnícky prejav
Rétorika v dejinách
Príležitostné útvary rečníckeho štýlu
Informačné a náučné útvary rečníckeho štýlu
Presviedčacie a agitačné útvary rečníckeho štýlu
Otestujte sa 1

Jazyk a slovenský jazyk
Jazyk. Prirodzený jazyk
Písmo
Indoeurópske jazyky. Slovanské jazyky. Internacionalizácia
Jazyky národnostných menšín
Formy slovenského jazyka
Sociálne nárečia
Teritoriálne nárečia
Vývin slovenského jazyka 1: predspisovné obdobie
Vývin slovenského jazyka 2: spisovné obdobie
Jazyková kultúra
Jazyk a cenzúra
Otestujte sa 2

Školská písomná práca I
Školská písomná práca II
Maturitná skúška: Ako napísať dobrý sloh?

Technické údaje

ISBN

9788081208980

Rok vydania

2021

Autor

M. Caltíková kol.

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Obj. číslo

100810