0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) definujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., a odberateľmi v rámci internetového kníhkupectva www.orbispictus.sk (ďalej len „e-shop“).

Článok 1 – Základné ustanovenia

1. PREDÁVAJÚCI

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., (ďalej len OPI)

Hrachová 34

821 05 Bratislava
IČO: 17323266
IČO DPH SK2020 328035
Bankové spojenie:
TB IBAN:SK9511000000002621023669,BIC(SWIFT):TATRSKBX
TB IBAN:SK3811000000002628116171,BIC(SWIFT):TATRSKBX
VÚB IBAN:SK4202000000002046561451,BIC(SWIFT):SUBASKBX
Slsp IBAN:SK4509000000000179506617,BIC(SWIFT):GIBASKBX

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. pod spisovou značkou Sro, vložka číslo 2249/B Predávajúci je platiteľom DPH.

2. ODBERATEĽ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s OPI vystavením záväznej objednávky prostredníctvom e-shopu www.orbispictus.sk alebo objednávkou podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

3. TOVAROM sú všetky učebnice, metodické príručky a metodické poznámky, pracovné zošity, cvičebnice, zbierky, CD a ďalšie publikácie uvedené v e-shope www.orbispictus.sk.

Článok 2 – Objednávanie tovaru

1. Odberateľ objednáva tovar v OPI odoslaním záväznej objednávky e-mailom, faxom alebo stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Vyjadruje tým, že VOP porozumel, overil si správnosť kontaktných údajov, množstvo objednávaných kusov a súhlasí s výslednou sumou na objednávke.

2. V každej záväznej objednávke musia byť vyplnené a overené požadované identifikačné údaje spolu s opisom tovaru a počtom kusov. Záväzné objednávky vybavuje distribučné oddelenie OPI v poradí, v ktorom prichádzajú.

3. OPI má právo objednávku zrušiť v prípade, keď tovar z rôznych príčin nie je možné zabezpečiť. V takomto prípade bude o tom odberateľ telefonicky alebo elektronickou poštou informovaný.

Článok 3 – Dodacie podmienky

1. Tovar OPI posiela všetkým odberateľom podľa štandardných podmienok len v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. (listové zásielky) a podľa zmluvných podmienok prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (balíkové zásielky).
Objednávky adresované do zahraničia sa vybavujú podľa osobitných pravidiel: k objednávkam do zahraničia sa účtuje poštovné podľa platnej tarify pošty, resp. kuriéra. Pri objednávkach adresovaných do zahraničia sa neakceptuje platba internet bankingom.

2. Odberateľom, ktorých úhrada bola pripísaná na účet firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., prostredníctvom internet bankingu, posiela OPI tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. a prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

3. Odberateľom (školám po prihlásení do systému) OPI posiela tovar po prijatí objednávky spolu s faktúrou a poštovou poukážkou, ktorú treba uhradiť do dátumu splatnosti. Do zaplatenia plnej sumy je tovar majetkom firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.

4. Ostatným odberateľom (a neprihláseným školám) posiela OPI tovar formou dobierkovej služby Slovenskej pošty, a. s.(listové zásielky) alebo prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (balíkové zásielky). V tomto prípade účtuje OPI k sume poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a. s. a podľa zmluvných podmienok prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

5. Rozhodnutie o spôsobe posielania tovaru je plne v kompetencii OPI.

6. OPI sa zaväzuje poslať tovar odberateľovi na adresu, ktorú uvedie v záväznej objednávke.

7. Ak si odberateľ zásielku tovaru nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z dôvodu, o ktorom OPI neinformoval, OPI mu tovar opätovne nepošle.

8. Tovar OPI dodáva zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom. Odberateľ je povinný skontrolovať kompletnosť zásielky hneď po jej prebraní. V prípade nezrovnalostí odberateľ kontaktuje distribučné oddelenie spoločnosti OPI. Odberateľ nesmie prebrať zásielku, ak je viditeľne poškodená prepravou. Túto skutočnosť odberateľ nahlási spoločnosti OPI, ktorá bude poškodenú zásielku reklamovať v Slovenskej pošte, a. s. alebo prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (balíkové zásielky). Akékoľvek iné mechanické poškodenie tovaru nebude spoločnosťou OPI akceptované. Odberateľ zodpovedá za tovar od okamihu prevzatia zásielky.

9. Priemerné dodacie lehoty sa pohybujú podľa aktuálnych skladových zásob OPI a množstva objednaného tovaru. Spravidla je to maximálne 10 pracovných dní. Pre objednávky prijaté počas letných prázdnin sa dodacia doba predlžuje na 30 dní. V prípade väčších objednávok bude objednaný tovar rozdelený na niekoľko zásielok a dodaný postupne podľa stavu skladových zásob. Počas letných školských prázdnin sa objednávky škôl nevybavujú a budú zrealizované až v septembri.

10. Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach e-shopu www.orbispictus.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob v OPI, ale sortiment, ktorý OPI má, resp. malo vo svojom edičnom pláne. Preto v niektorých prípadoch bude závisieť dodacia lehota aj od aktuálnych vydavateľských možností OPI. V prípade nutnosti výrazného predĺženia dodacej lehoty bude o tom odberateľ, ktorý si objednal väčšie množstvo daného tovaru, informovaný elektronickou poštou alebo telefonicky, a bude môcť svoju záväznú objednávku aj stornovať. V prípade, že odberateľ uhradil časť alebo celú sumu objednávky a nie je možné v zákonom stanovenej lehote tovar dodať, bude OPI telefonicky kontaktovaný.

Článok 4 – Ceny a platobné podmienky

1. Zoznam tovaru aj s aktuálnymi predajnými cenami je uverejnený v e-shope www.orbispictus.sk.

2. OPI si vyhradzuje právo tento cenník podľa potreby aktualizovať. OPI garantuje ceny v objednávke počas trvania lehoty dodania.

3. Ceny tlačených titulov (kníh, pracovných zošitov, metodických príručiek, kartičiek…) sú vrátane DPH (10 %) bez zliav, poštovného a balného. Ceny CD a DVD nosičov sú vrátane DPH (20 %). Zvýhodnené ceny platia len pri dodržaní stanovených podmienok. V opačnom prípade platia bežné ceny.

4. Platby sa uskutočňujú v eurách (EUR). OPI uplatňuje vždy jeden z nasledujúcich spôsobov platby pri dodávke objednaného tovaru:

Platba pri dodávke tovaru na dobierku (po prijatí tovaru) – odberateľ uhrádza tovar pri jeho prevzatí od Slovenskej pošty, a. s. (listové zásielky) a podľa zmluvných podmienok prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (balíkové zásielky).

Platba prostredníctvom faktúry – tento spôsob platby je výnimočne umožnený niektorým školám.

Platba pri osobnom prevzatí nie je možná – odberateľ si môže tovar osobne prevziať priamo v sídle spoločnosti až po uhradení objednávky bankovým prevodom, ktorú zrealizoval.

Platba prostredníctvom internet bankingu – spôsob platby pri objednávaní cez portál www.orbispictus.sk. Platba sa realizuje na serveri konkrétnej banky a firma OPI je bankou informovaná o zrealizovaní platby. Výška platby vypočítaná systémom sa musí zhodovať s výškou úhrady prevedenou z banky odberateľa. Do zaplatenia plnej sumy nie je objednávka platná.

Článok 5 – Zodpovednosť

OPI nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené poštou, kuriérom (doručovateľom); oneskorené doručenie tovaru spôsobené nepresne, resp. nesprávne udanou adresou prijímateľa; poškodenie obsahu zásielky spôsobené doručovateľom. Pri viditeľnom poškodení tovaru (poškodený obal, viditeľné znehodnotenie prepravou…) nesmie byť zásielka prebraná.

Článok 6 – Reklamácia

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v OPI.

2. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný poškodený tovar vrátiť a preukázať sa faktúrou. Reklamácie sa vybavujú v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka.

3. Ak odberateľ – spotrebiteľ (ďalej len „odberateľ) nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho právo, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na odbyt@orbispictus.sk.
Ak predávajúci žiadosť odberateľa zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má odberateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má odberateľ. Odberateľ môže podať návrh spôsobom podľa § 12 zák. č. 391/2015 Z.z.

4. Odberateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webovej stránke:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len odberateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi odberateľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt ARS je oprávnený požadovať od odberateľa úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu do výšky maximálne 5 eur s DPH.

Článok 7 – Odstúpenie od zmluvy

1. Odberateľ, ktorý je fyzická osoba – spotrebiteľ, má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov odstúpiť od uzavretej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Odberateľ je povinný do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru doručiť OPI oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej forme na adresu Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava alebo e-mailom na adresuodbyt@orbispictus.sk. Formulár na odstúpenie od zmluvy možno stiahnuť tu.

3. Nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom stave je odberateľ povinný vrátiť na adresu sídla OPI spolu s kópiou faktúry do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša podľa zákona odberateľ. Zodpovednosť za tovar do momentu odovzdania tovaru OPI nesie odberateľ. Odberateľ je povinný pri vrátení tovaru zvoliť primeraný spôsob dopravy.

4. Cena bude odberateľovi vrátená v zákonnej lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil odberateľ pri svojej platbe, avšak odberateľ sa s OPI môže dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia ceny tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy nemožno podľa zákona uplatniť na rozbalené CD alebo DVD.

Článok 8 – Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných informácií

1. Osobné údaje odberateľa – fyzickej osoby sa spracovávajú a poskytuje sa im ochrana v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Registráciou alebo odoslaním objednávky cez e-shop OPI odberateľ vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorými sú: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, fakturačné údaje, fakturačná a dodacia adresa.

3. Odberateľ poskytuje osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich (vybavenie objednávky, vystavenie faktúry, dodanie objednaného tovaru a pod.). OPI vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje odberateľa nepoužije na iné účely ani ich nesprístupní tretím osobám, okrem osôb vykonávajúcich dodanie tovaru.

4. Odberateľ súhlasí so zasielaním obchodných informácií o aktuálnej ponuke na poskytnutú e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú odberateľ poskytol OPI pri registrácii alebo objednaní tovaru. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky môže odberateľ kedykoľvek požiadať prostredníctvom internetového odkazu uvedeného na konci informačného e-mailu alebo e-mailom na adrese listaren@orbispictus.sk.

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

1. Odberateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií vydavateľstva OPI v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003 Z.z..

2. Od momentu vzniku obchodného vzťahu – po stlačení tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU v záväznej objednávke – sú obe zmluvné strany viazané týmito VOP a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1. februára 2016.

V Bratislave 1. 2. 2016
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.