0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. (ďalej len „Orbis Pictus“) vydáva tieto Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov, ktorými upravuje práva a povinnosti spoločnosti Orbis Pictus a dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v súlade:

 • s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“),
 • so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
 • so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

pri poskytovaní služieb, predaji produktov spoločnosti Orbis Pictus a pri vydavateľskej činnosti spoločnosti Orbis Pictus.

Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov, ale aj ostatných dát, súborov a zložiek ako takých, či už vo forme digitálnej alebo fyzickej, sú pre našu spoločnosť veľmi dôležité, preto by sme Vám radi poskytli informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme a aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Zavádzame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, ktorý zamestnanec alebo oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti Orbis Pictus, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., so sídlom Hrachová 34, 821 05 Bratislava, IČO: 17323266, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2249/B.

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Adresa: ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava
E-mail: gdpr@orbispictus.sk

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, aby sme riadne plnili naše zmluvné záväzky vznikajúce pri vydavateľskej činnosti a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potenciálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať a o našich autoroch.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o obchodné meno, titul, meno, priezvisko člena štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby a jej pracovné zaradenie, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, meno, priezvisko a vek u neplnoletej osoby, ktorá si registruje používateľské konto na našej webovej stránke orbispictus.sk, prípadne meno, priezvisko a e-mail osoby, ktorá dáva súhlas na jej registráciu a používanie za neplnoletú osobu.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí doručovacia adresa, e-mail a telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.

Informácie o interakcii s Vami

Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

Transakčné údaje

Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby a tovar, licenčných a autorských odmenách a číslo účtu alebo iné platobné údaje.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného zariadenia, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne). Tieto informácie sú taktiež anonymizované a nedokážeme ich priradiť ku konkrétnej osobe.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame:

 1. bez potreby Vášho súhlasu,
 2. s Vašim súhlasom.

1. Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

a. Spracúvanie za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potencionálnym klientom alebo autorom, a nami, ako dodávateľom alebo používateľom Vašich diel, pri využívaní našich služieb a pri vydavateľskej činnosti. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

b. Spracúvanie na marketingové účely

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • ponuku služieb a produktov spoločnosti Orbis Pictus. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov,
 • posielanie informačných emailov (newsletter), obsahujúce články, správy a informácie z oblasti aktivít spoločnosti Orbis Pictus.

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti v budúcnosti vás zoznámiť s najnovšími ponukami služieb a produktov a informovať vás o chystaných nových vlastnostiach našich produktov a služieb alebo o promo akciách, ktoré by vás mohli zaujímať.

c. Spracúvanie na právne účely

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že Orbis Pictus neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti).

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti ochrany našich práv.

d. Spracúvanie pre štatistické účely

Vaše osobné údaje môžeme na štatistické účely kombinovať s údajmi ostatných zákazníkov, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby a ponuku produktov.

Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je kompatibilné ďalšie spracovanie (čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

e. Spracúvanie pre plnenie daňových povinností

Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty.

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

f. Spracúvanie pre plnenie účtovných povinností

Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z., o účtovníctve.

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

2. Spracúvanie s Vašim súhlasom:

a. Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Vaše osobné údaje budeme s vaším súhlasom v obmedzenom rozsahu spracovávať na oslovenie (priameho marketingu) aj po ukončení zmluvy.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • ponuku služieb a produktov spoločnosti Orbis Pictus. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov,
 • posielanie informačných emailov (newsletter), obsahujúce články, správy a informácie z oblasti aktivít spoločnosti Orbis Pictus.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky služieb spoločnosti Orbis Pictus.

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti Orbis Pictus písomne poštou alebo e-mailom na kontaktoch:

Adresa: ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava
E-mail: gdpr@orbispictus.sk

b. Spracúvanie za účelom poskytovania školení a seminárov

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely poskytovania a vedenia školení a seminárov k vybraným titulom a produktom. Účasť na seminári je podmienená prihláškou.

Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

c. Spracúvanie za účelom poskytovania služieb informačnej spoločnosti

Osobné údaje spracúvame aj pre účel registrácie, vedenia a správy užívateľského konta. Súhlas osoby mladšej ako 16 rokov so službami informačnej spoločnosti (napr. vytvorenie užívateľského profilu na webstránke OPI a správu konta) buď poskytne osoba mladšia ako 16 rokov a jej rodič/zákonný zástupca/súdom určený opatrovník ho schváli, potvrdí prevádzkovateľovi, alebo súhlas priamo za menej ako 16 ročného poskytne jeho rodič/zákonný zástupca/súdom určený opatrovník. Pre uvedený účel sa budú spracúvať osobné údaje email, meno a priezvisko osoby udeľujúcej súhlas, resp. email, meno, priezvisko a vek neplnoletej osoby, pre ktorú sa konto registruje.

Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

d. Používanie cookies

Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúci práve Vašim potrebám.

Bližšie informácie o používaní cookies sú uvedené tu.

5. Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä z nasledovnej legislatívy:

 • Z § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve – po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 • Z § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok) – po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
 • Zo zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom.
 • Zo zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Ak ste s Orbis Pictus uzatvorili zmluvu a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu s Orbis Pictus a po dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pokiaľ ste zmluvu s Orbis Pictus neuzatvorili a udelili ste nám len súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte. Ak s Orbis Pictus uzatvoríte zmluvu alebo ďalšiu zmluvu, počíta sa vyššie uvedená doba spracúvania osobných údajov v súlade vyššie uvedenými pravidlami podľa poslednej uzatvorenej zmluvy.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
 • priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov (newsletter),
 • priamo od Vás udelením súhlasu pri využívaní našich bezplatných služieb (napr. stiahnutie bezplatného e-booku),
 • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email.
 • Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje (posielanie newslettra, oznámenia o konaní seminárov).
 • Odvolanie adresujte spoločnosti Orbis Pictus.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom.

Pri ponukách služieb zasielaných emailom alebo v prípade informačných emailov (newsletter), môžete súhlas odvolať aj on-line, priamo v texte tohto emailu, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. V tomto prípade bude Váš email z našej databázy automaticky odstránený.

8. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

V rámci poskytovania našich služieb v súčasnosti nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

9. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad Orbis Pictus môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.
Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

10. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Orbis Pictus, a to emailom na adresu gdpr@orbispictus.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Hrachová 34, 821 05 Bratislava.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od Orbis Pictus?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

11. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, zodpovedná osoba a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia.

Dodávatelia

Môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: spoločnosti poskytujúce IT služby, právne služby, vedenie účtovníctva.

Doručenie tovaru

Zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu o.i. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Tovar doručujú spoločnosti Slovenská pošta a GLS.

Platobné karty

Orbis Pictus nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
V e-shope je možné platiť platobnými bránami Tatra banky a VUB banky.

Štátne orgány

Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

12. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Na základe Všeobecných obchodných podmienok je predaj povolený len pre osoby, ktoré dovŕšili 16 rokov veku.

V špecifických prípadoch, najmä v rámci Literárnej súťaže Slovo, spracúvame aj údaje osôb mladších ako 16 rokov. Pri prihlásení do súťaže je nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu. Podrobnosti k účasti sa nachádzajú v Štatúte súťaže. Osobné údaje účastníkov súťaže nie sú v žiadnom prípade využívané na marketingové účely, ale výhradne len na účely realizovania Súťaže.

13. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu gdpr@orbispictus.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Hrachová 34, 821 05 Bratislava.

15. Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby, produkty a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu týchto zásad zverejníme na našom webe a budeme vás informovať o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na náš zmluvný vzťah.

Tento dokument bude podľa potreby aktualizovaný. Aktuálna verzia: 01.04.2023.