Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Pravopisný semafor pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

100701_01
100701_02100701_03100701_04100701_05100701_06100701_07100701_08100701_09100701_10

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3 – učebnica

Bežná cena 9,20  s DPHAktuálna cena 7,70  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
M. Caltíková a kol.
Katalógové číslo: 100701 Kategórie: ,

Anotácia

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme
významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť
zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč
prameňom nedorozumení?

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí:
1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa
stáva podstatou učenia sa.
2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér.
4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva.
5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote.
6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP.
7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie
spoločnosti v 21. storočí.

Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí:
A. UČEBNICA
B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
C. ZOŠIT PRE UČITEĽA

UČEBNICA
Základný prvok osvedčenej sady kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej. Východiskový materiál výučby obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky
a pravopisu, základné slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Zohľadňuje tradíciu vyučovania materinského jazyka a iŠVP, ale prináša aj pohľad na aktuálny stav komunikácie spoločnosti. Kladie dôraz na pragmatiku preberaných jazykových javov. Nabáda na kritické myslenie a schopnosť vyvarovať sa manipulácii, demagógii, rovnako schopnosť rozlišovať odtienky pri percepcii i produkcii komunikátu.

V učebnici žiak nájde opakovanie a prehlbovanie poznatkov zo základnej školy, ale aj hlbšie prenikanie do podstaty javu, aby učivo jazyka nebolo iba mechanickým memorovaním, ale práve
aplikáciou poznatkov v novom kontexte a budovaním schopnosti interpretovať rozličné typy komunikátov. Posilnila sa napr. argumentácia, kofola, tvorivé úlohy, primeranosť použitia (štylistika)
jazykových jednotiek, masmediálna komunikácia, esej, príprava na písomné slohové práce… Nemá ambíciu byť „kompendiálnym“ zhrnutím stredoškolského učiva, ale systémom malých krokov buduje obsah i kompetencie žiaka. Učebnica upozorňuje aj na zložitejšie javy, nejednoznačnosť jazyka, rozličné videnie „pravdy“, aby žiak nepristupoval k jazyku ako schéme, ale ako živému organizmu.

Učebnica poskytuje dostatok materiálu na výber učiteľovi na gymnáziu, strednej odbornej škole, ako aj na konzervatóriu a jej prvoradým cieľom je pripraviť žiaka nielen na maturitu, ale na reálny život a zamestnanie.

Obsahuje prvky:

karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy;
výkladový text slúži na pochopenie preberanej témy; kľúčové slová sú vyznačené;
rozlišujte „vypichuje“ rôzne problémové javy;
znaky a výrazové prostriedky podčiarkuje javy typické pre daný slohový útvar;
viete, že…? upozorňuje na rôzne zaujímavosti;
schémy a tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy;
ukážky reálnych slohových útvarov, živých textov (videá, zvukové nahrávky) i nesúvislých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; zohľadňujú prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne a problémové kontexty;
úlohy sa venujú jazyku a komunikácii alebo slohového útvaru a podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu;
riešenia umožňujú overiť si správnosť svojho postupu.

Obsah

Syntaktické jazykové prostriedky 2
Súvetie
Jednoduché súvetie
Zložené súvetie
štylistické využitie zloženého súvetia
Nadvetná (textová) syntax
Súdržnosť a nadväznosť textu
slovosled a vetosled * konektory
Členenie textu
odsek * kapitola
Odstupňovanie textu

Vedecká komunikácia
Ako čítať odborný text

Náučný štýl
znaky náučného štýlu * výrazové prostriedky náučného štýlu * slohové postupy náučného štýlu a kompozícia
Výkladový slohový postup
myšlienkové postupy vo výkladovom slohovom postupe * vyjadrenie kauzality * argumentácia * chyby v argumentácii a nevhodné presviedčanie * interpretácia
Výkladové texty
monografia * učebnica * referát * odborný článok, vedecká štúdia * poster * prípadová štúdia * odborné práce v škole * interpretácia textu
Úvahové texty
úvaha v publicistickom štýle * úvaha v umeleckom štýle
Esejistické texty
akademická esej * klasická esej

Zvukové jazykové prostriedky
Zvuk ako znak

hlásky * slovenské hlásky
Spodobovanie – znelostná asimilácia
Výslovnosť hláskových skupín
spoluhláskové skupiny * samohláskové skupiny
Výslovnosť slov cudzieho pôvodu
Prozodické vlastnosti reči – intonácia
Tónová modulácia reči
hlasový register * melódia
Silová modulácia reči
sila hlasu * slovný prízvuk * dôraz
Časová modulácia reči
tempo * kvantita * rytmus * prestávka
Štylistické využitie zvukových vlastností jazyka
rým * prozódia * paronomázia * aliterácia * zvukomaľba * eufónia * kakofónia

Jazykové prostriedky v praxi
Školská písomná práca I
Školská písomná práca II
Výsledky úloh

 

Technické údaje

Autor

M. Caltíková a kol.

ISBN

9788081207334

Obj. číslo

100701

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Vydanie

1

Rok vydania

2020

Typ tovaru

Pracovná učebnica

Ikony produktov

S príspevkom MŠVVaŠ SR

Vaše hodnotenie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte hodnotenie ako prvý “Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3 – učebnica”