Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg s cenami pre školy

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0911611211,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Pomocník zo slovenského jazyka pre II. stupeň Pomocník z literatúry pre II. stupeň ZŠ Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafor Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 53989

Želáme všetkým pokojné leto

Školský rok 2021/2022 končí. Rozhodne nepatril medzi tie jednoduchšie, preto žiakom, učiteľom a všetkým zamestnancom škôl želáme krásne prázdniny plné [...]

100702_01
100702_02100702_03100702_04100702_05100702_06100702_07100702_08

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3 – zošit pre študenta

Bežná cena 10,70  s DPHAktuálna cena 8,90  s DPH

Uvedená cena je pre zaregistrované školy.
Pre objednávanie je potrebná registrácia a prihlásenie.
M. Caltíková a kol.
S príspevkom MŠVVaŠ SR
Katalógové číslo: 100702 Kategórie: ,

Anotácia

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme
významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť
zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč
prameňom nedorozumení?

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí:
1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa
stáva podstatou učenia sa.
2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér.
4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva.
5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote.
6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP.
7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie
spoločnosti v 21. storočí.

Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí:
A. UČEBNICA
B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
C. ZOŠIT PRE UČITEĽA

ZOŠIT PRE ŠTUDENTA

Zošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie.

Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky…

Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Zameranie úloh:
– porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie
– tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie;
– kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi;
– argumentácia;
– zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu;
– práca s externými zdrojmi;
– korigovanie neprimeraných slohových útvarov;
– precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika);
– otvorené a uzavreté úlohy;
– úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu;
– testy pripravujúce na externú maturitu.


OBSAH

Obsah

Vstupný test

 Syntaktické jazykové prostriedky 2
Jednoduché súvetie
Zložené súvetie
Nadvetná (textová) syntax
Súdržnosť a nadväznosť textu: slovosled, vetosled
Súdržnosť a nadväznosť textu: konektory
Členenie textu: odsek, kapitola
Odstupňovanie textu

Otestujte sa 1

Vedecká komunikácia
Ako čítať odborný text
Náučný štýl. Znaky náučného štýlu
Výrazové prostriedky náučného štýlu
Kompozícia textov náučného štýlu
Výkladový slohový postup: myšlienkové postupy
Vyjadrenie príčinnosti (kauzality)
Argumentácia a chyby v argumentácii
Interpretácia
Výkladové texty (objektívne)
Výklad a úvaha
Úvahové texty (subjektívne)
Esejistické texty (objektívno-subjektívne)

Otestujte sa 2

Zvukové jazykové prostriedky
Zvuk ako znak. Hlásky
Spodobovanie – znelostná asimilácia
Výslovnosť hláskových skupín
Výslovnosť slov cudzieho pôvodu
Prozodické vlastnosti reči: intonácia
Tónová modulácia reči
Silová modulácia reči
Časová modulácia reči
Štylistické využitie zvukových vlastností jazyka

Otestujte sa 3

Školská písomná práca I

Školská písomná práca II

Citovaná literatúra

Technické údaje

Autor

M. Caltíková a kol.

ISBN

9788081207341

Obj. číslo

100702

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Vydanie

1

Rok vydania

2020

Typ tovaru

Pracovný zošit

S príspevkom MŠVVaŠ SR

Áno

Ikony produktov

S príspevkom MŠVVaŠ SR

Vaše hodnotenie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte hodnotenie ako prvý “Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3 – zošit pre študenta”