Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg bez cien

V prípade problémov volajte prosím na číslo (02) 48252210,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Slovensky jazyk pre II.stupen Literatura pre II.stupen Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafór Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

Náhľad: Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. - Zošit pre učiteľa

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre učiteľa

Prezeráte e-shop ako neprihlásený užívateľ. Prosím prihláste / zaregistrujte sa.

M. Caltíková a kol.
Novinka
Katalógové číslo: 100703 Kategórie: , ,

Anotácia

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme
významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť
zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč
prameňom nedorozumení?

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí:
1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa
stáva podstatou učenia sa.
2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér.
4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva.
5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote.
6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP.
7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie
spoločnosti v 21. storočí.

Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí:
A. UČEBNICA
B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
C. ZOŠIT PRE UČITEĽA

ZOŠIT PRE UČITEĽA

Obsahuje náhľady strán zo Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod.

Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Obsahuje:

riešenia úloh pre učiteľa;
námety na riešenie;
vysvetlenie zámeru úloh;
vyznačenie hľadaných javov priamo v texte;
inšpiráciu na ďalšiu prácu s textami a úlohami.

OBSAH

1. Syntaktické jazykové prostriedky 2
Súvetie
Ďalšie druhy súvetí
Zložené súvetie
Štylistické využitie zloženého súvetia
Nadvetná (textová) syntax
Aké vlastnosti má „dobrý text“?
Súdržnosť a nadväznosť textu
Slovosled a vetosled
Konektory
Členenie textu
Odsek
Kapitola
Odstupňovanie textu 
Syntax netradične

2. Vedecká komunikácia
Ako čítať odborný text
Náučný štýl
Znaky náučného štýlu
Výrazové prostriedky náučného štýlu
Kompozícia textov náučného štýlu
Slohové postupy v náučnom štýle
Výkladový slohový postup
Postupy a formy logického myslenia
Argumentácia
Chyby v argumentácii
Vyjadrenie kauzality
Interpretovanie
Výkladové texty
Monografia
Učebnica
Odborný článok, vedecká štúdia
Referát, prednáška
Poster
Prípadová štúdia
Odborné práce v školskom prostredí (SOČ, KOP, ŠVOŠ)
Interpretácia textu
Úvahové texty
Úvaha v umeleckom texte
Úvaha v publicistickom texte
Esejistické texty
Esej
Klasická esej
Akademická esej

3. Zvukové jazykové prostriedky
Zvuk ako znak
Hlásky
Spodobovanie
Výslovnosť hláskových skupín
Spoluhláskové skupiny
Samohláskové skupiny
Výslovnosť slov cudzieho pôvodu
Prozodické vlastnosti reči: intonácia
Tónová modulácia reči
Hlasový register
Melódia
Silová modulácia hlasu
Sila hlasu
Prízvuk
Dôraz
Emfáza
Časová modulácia reči
Tempo
Kvantita
Pravidlo o rytmickom krátení
Výnimky z pravidla o rytmickom krátení
Rytmus
Prestávka
Štylistické využitie zvukovej stránky slov
Rým
Aliterácia
Paronomázia
Prozódia
Zvukomaľba
Eufónia
Kakofónia

Školská písomná práca I (Interpretácia umeleckého textu)
Školská písomná práca II (Úvaha)
Výsledky úloh

Technické údaje

Autor

M. Caltíková a kol.

ISBN

978-80-8120-734-1

Obj. číslo

100703

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Vydanie

1

Rok vydania

2019

Typ tovaru

Metodika

Vaše hodnotenie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte hodnotenie ako prvý “Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre učiteľa”