(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Zoznam učebníc z nášho vydavateľstva hradených ministerstvom školstva sa rozšíril

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – 2021. Ministerstvo ho bude aktualizovať každé dva týždne, preto sa v ňom čoskoro objavia aj ďalšie obľúbené učebnice z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana.

Aktuálne do zoznamu pribudli:

K. Štefeková, R. Culková: Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou) – obj. č.: 100280

I. Jančiarová, Ľ. Nguyen: Čísielkový domček – Písanka s predtlačou na nácvik písania číslic – obj. č.: 100397

D. Kovárová, A. Kurtulíková: Nový Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami učenia – obj. č.: 100709

D. Kovárová, A. Kurtulíková: Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ – obj. č.: 100315

V. Damboráková – Huliačková: Písanie a slohová výchova v 2. ročníku ZŠ, 1. zošit – obj. č.: 100430

V. Damboráková – Huliačková: Písanie a slohová výchova v 2. ročníku ZŠ, 2. zošit – obj. č.: 100431

D. Kovárová, A. Kurtulíková: Zvládnime ľahko a hravo: Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník ZŠ – obj. č.: 100359

D. Kovárová, A. Kurtulíková: Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ – obj. č.: 100321

V. Damboráková – Huliačková: Písanie a slohová výchova v 3. ročníku ZŠ, 1. zošit – obj. č.: 100464

V. Damboráková – Huliačková: Písanie a slohová výchova v 3. ročníku ZŠ, 2. zošit – obj. č.: 100465

D. Kovárová, A. Kurtulíková: Mimočítankové čítanie 4 – obj. č.: 100360