0911 611 211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
0917 804 260 | kramarik@orbispictus.sk Použite v prípade problémov s e-učebnicami alebo licenciami.
 
Search Search
príprava na testovanie 5

Ako úspešne zvládnuť novembrové Testovanie 5?

Prípravu na celoslovenské testovanie piatakov, 23. novembra 2016, žiakom i učiteľom výrazne uľahčia tituly Príprava na Testovanie 5 z matematiky a Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra.

Oba tituly sú koncipované tak, aby si žiaci zopakovali učivo z matematiky, slovenského jazyka a literatúry 1. stupňa ZŠ (ISCED 1).

V predmete slovenský jazyk a literatúra ide o:
– porozumenie textu na rôznych úrovniach;
– práca s textom;
– gramatické, pravopisné a zvukové javy.

V predmete matematika:
– otvorené testové položky, ktoré slúžia hlavne na frontálne opakovanie;
– samostatné riešenie žiakmi s následnou diskusiou o jednotlivých úlohách a postupoch
– uzavreté testové položky s výberom odpovede prioritne určené na individuálne utvrdenie zopakovaného učiva.

Pracovný zošit je rozdelený na tri základné časti (vychádza zo ŠVP ISCED 1):

  • Čísla, vzťahy, premenné a počtové výkony s číslami
  • Geometria a meranie
  • Postupnosti, kombinatorika, štatistika a logika

Pracovné zošity sú vhodné nielen na nácvik diagnostiky formou testu, ale aj na zistenie úrovne kompetencií a vedomostí žiakov pri nástupe na druhý stupeň ZŠ.
Oba tituly sú v súlade s platným ŠVP.