(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search
Testovanie 9

Ste pripravení na Testovanie 9?

Aj v tomto školskom roku vám ponúkame praxou overené tituly Príprava na Testovanie 9 – slovenský jazyk a literatúra a Príprava na Testovanie 9 – matematika, ktoré uľahčia a zefektívnia prípravu vašich žiakov na úspešné zvládnutie Testovania 9.

Tituly sú ideálne na dlhodobú prípravu, ale aj na intenzívne opakovanie, pri ktorom si žiak za mesiac zopakuje a precvičí obsah získaných vedomostí. V školskom roku 2017/2018 je riadny termín testovania 21. marca 2018, náhradný termín 05. apríla 2018.

 

Príprava na Testovanie 9 – slovenský jazyk a literatúra

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ. Okrem toho precvičuje čitateľskú gramotnosť na rôznych úrovniach.

Úlohy sú odstupňované od úplne najjednoduchších doplňovaní správnych hlások až po úlohy, ktorých riešenie si vyžaduje niekoľko myšlienkových operácií a využitie osvojených vedomostí a zručností.

Na rozdiel od iných materiálov s témou Testovanie 9 zošit systematicky prechádza všetky zložky a úrovne slovenského jazyka a literatúry a popritom nezabúda na prehlbovanie čitateľskej gramotnosti.

Tematicky je zošit rozdelený podľa jazykových oblastí a záverečná časť je venovaná literárnej zložke. Autorka nezabúda na rôzne typy textov a žánrov.

Žiak počas opakovania nie je odkázaný len na krúžkovanie správnych odpovedí, ale aj aktívne dopĺňa hlásky, slová, vety priamo do pracovného zošita.

Každá kapitola je ukončená testom formálne identickým s Testovaním 9.

Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.

Výsledky úloh k titulu Príprava na Testovanie 9 – slovenský jazyk a literatúra si môžete stiahnuť po kliknutí na túto vetu.

 

Príprava na Testovanie 9 – matematika

Cieľom pracovného zošita je kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 9. V primeranom rozsahu ponúka širokú paletu gradovaných úloh umožňujúcich dôkladné zopakovanie učiva 2. stupňa. V PZ nájdete otvorené úlohy – vyžadujúce celý postup riešenia, uzavreté úlohy s výberom odpovede a kontextové úlohy kladúce dôraz na čítanie s porozumením.

Z webu si môžete stiahnuť výsledky k titulu Príprava na Testovanie 9 – matematika, ktoré nájdete po kliknutí na túto vetu.

Každá kapitola je ukončená testom, ktorý poskytuje žiakom okamžitú spätnú väzbu. Pracovný zošit je rozdelený na 11 kapitol (vychádza zo ŠVP ISCED 2).

Veríme, že Príprava na Testovanie 9 z matematiky sa stane Vaším dobrým pomocníkom.

Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.