(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Všetko o Nových pomocníkoch z matematiky

Nový pomocník z matematiky 5

Iveta Kohanová, Martina Totkovičová

Nový pomocník z matematiky 5 – 1. a 2. časť (pracovná učebnica)

80 strán, formát A4

Do 15. marca si môžete za zvýhodnené ceny predplatiť Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.
Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK.
Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce.
Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Súčasťou Nového pomocníka je Zošit pre učiteľa a aktuálne TVVP.

 V Novom pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete:
– Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000; Základné pravidlá rysovania; Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000; Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice; Čísla väčšie ako 10 000.
– Premieňanie jednotiek dĺžky; Počítanie v obore nad 10 000; Obvod a obsah útvarov; Telesá a stavby z kociek; Trochu iné čísla – rímske, desatinné – centy; Stredová a osová súmernosť; Riešenie aplikačných úloh; Zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti.


Zošity pre učiteľa k Novému pomocníkovi z matematiky 5

80 strán, formát B5

Nový pomocník z matematiky 6

Iveta Kohanová, Lucia Šimová

Nový pomocník z matematiky 6 – 1. a 2. časť (pracovná učebnica)

80 strán, formát A4

Do 15. marca si môžete za zvýhodnené ceny predplatiť Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Súčasťou Nového pomocníka je Zošit pre učiteľa a aktuálne TVVP.

 V Novom pomocníku z  matematiky 6 okrem iného nájdete:
– Počtové výkony s prirodzenými číslami, Deliteľnosť, Uhol a jeho veľkosť, Operácie s uhlami, Desatinné čísla a ich sčítanie a odčítanie, Trojuholník, jeho vlastnosti a konštrukcie.
– Násobenie a delenie desatinných čísel; Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník; Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti; Obsah obdĺžnika a štvorca; Trochu iné čísla – zlomky; Kombinatorika.

Nový pomocník z matematiky 7

Iveta Kohanová, Soňa Švecová

Nový pomocník z matematiky 7 – 1. a 2. časť (pracovná učebnica)

80 strán, formát A4

Do 15. marca si môžete za zvýhodnené ceny predplatiť Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Súčasťou Nového pomocníka je Zošit pre učiteľa a aktuálne TVVP.

 V Novom pomocníku z  matematiky 7 okrem iného nájdete:
– Zlomky
– Rovnobežníky a ich konštrukcie
– Percentá
– Voľné rovnobežné premietanie
– Telesá z kociek a kvádrov

Nový pomocník z matematiky 8

Iveta Kohanová, Monika Porkertová

Nový pomocník z matematiky 8 – 1. a 2. časť (pracovná učebnica)

80 strán, formát A4

Do 15. marca si môžete za zvýhodnené ceny predplatiť Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Súčasťou Nového pomocníka je Zošit pre učiteľa a aktuálne TVVP.

 V Novom pomocníku z  matematiky 8 okrem iného nájdete:
– Počtové výkony s celými číslami
– Rovnobežníky, ich obvod a obsah
– Premenná, výrazy
– Obvod a obsah trojuholníka
– Lichobežník, konštrukcie, obvod a obsah

Nový pomocník z matematiky 9

Iveta Kohanová, Jana Kňazeová, Erika Tomková

Nový pomocník z matematiky 9 – 1. a 2. časť (pracovná učebnica)

80 strán, formát A4

Tešiť sa môžete na vylepšenú formu pracovného zošita s implementovanými prvkami učebnice – pracovnú učebnicu. Spracovaná je na základe požiadaviek učiteľov matematiky skúseným autorským kolektívom aktívnych učiteľov ZŠ a GOŠ. Autorský kolektív zastrešuje Oddelenie didaktiky matematiky UK.
Úlohy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali nielen matematickú, ale aj čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov.

Súčasťou Nového pomocníka je Zošit pre učiteľa a aktuálne TVVP.

15november 2021

Na prihlásenie sa do literárnej súťaže SLOVO zostáva mesiac

Prihlasovanie literárnej tvorby žiačok a žiakov základných a stredných škôl do súťaže SLOVO je práve v polovici. Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana každoročne vyhlasuje nový ročník literárnej súťaže SLOVO 15. októbra. Motto 7. ročníka súťaže: "Stopa, [...]

27september 2021

Aj 6. ročník literárnej súťaže SLOVO už má absolútneho víťaza

Ďakujeme všetkým tvorivým deťom a mladým ľuďom, ktorí sa zapojili do 6. ročníka literárnej súťaže SLOVO. Pre Slovensko je naozaj dobrou správou, koľko tvorivých a talentovaných ľudí má. Rovnako ďakujeme všetkým pedagogičkám, ktoré tento talent [...]

2september 2021

Všetkým želáme úspešný školský rok 2021/2022

Dnes všetky školy otvorili svoje brány. Všetkým žiakom želáme skvelý rozbeh, výborné známky a veľa chuti do učenia, učiteľom veľa trpezlivosti, motivácie a menších i väčších úspechov. Veríme, že nový školský rok prežijeme všetci v [...]