(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

E-knihy Hallo

Všetky učebnice série Hallo vo forme e-knihy sú pre vás voľne stiahnuteľné.
Môžete si k nim objednať korešpondujúce pracovné zošity, s ktorými tvoria ucelený súbor
na vyučovanie nemčiny na druhom stupni základných škôl.

Hallo 3 Basis

Hallo 3 Basis

B. Menzlová a kol. 96 strán, plnofarebná

Príprava žiakov na prácu s ďalšími dielmi série Hallo. Učebnica pre 5. ročník spolu s pracovnými zošitmi poskytuje množstvo materiálu a námetov pre prácu na vyučovaní. Schválená MŠ SR.

Stiahnuť

Hallo, da bin ich! 3 – Basis – Pracovný zošit

Beáta Menzlová a kol. 5. ročník, Základné školy, 68 strán, formát A4

Súbor Hallo 3 Basis je určený najmä žiakom na 2. stupni ZŠ, ktorí si budujú základy nemeckého jazyka, a je prípravou na prácu s ďalšími dielmi série Hallo! Učebnica a pracovný zošit tvoria zosúladený celok, ktorý učiteľovi poskytuje množstvo materiálu a námetov na každodenné vyučovanie.

V pracovnom zošite sú rôznorodé cvičenia, napríklad na čítanie s porozumením, upevnenie gramatických javov, rozvoj slovnej zásoby. Záver každej lekcie tvoria pravidelné témy: Mein Wortschatz, Was kann ich a Teste dich selbst. Stred zošita má oddeliteľnú sériu obrázkových kartičiek, typu pexeso, na precvičenie slovnej zásoby hrovou formou.

Zošit obsahuje pútavé ilustrácie Petra Stankoviča.

Kúpiť

Hallo, da bin ich! 3 – Basis – Metodická príručka

Beáta Menzlová a kol., 64 strán, formát B5

Metodická príručka je komplexným materiálom pre učiteľa nemeckého jazyka.
Obsahuje krátky teoretický úvod s praktickými radami a námetmi na didaktické hry.
Hlavnou časťou sú podrobne spracované metodické poznámky k lekciám podľa učebnice a pracovného zošita.

Členenie každej lekcie:
– v úvode sú didaktické ciele lekcie,
– nové slovné spojenia a konštrukcie,
– nová slovná zásoba v lekcii,
– prehľad nového gramatického učiva,
– metodické pokyny k jednotlivým cvičeniam s riešeniami cvičení,
– odporúčané didaktické hry,
– riešenie časti Teste dich selbst (z PZ).

Záver metodickej príručky tvoria kopírovateľné prílohy (hracie plány, tabuľky…)

Kúpiť
Stiahnuť

Hallo, da bin ich! 3 – Basis – CD

Beáta Menzlová a kol., 1 strán, formát CD

Zvukové CD k učebnici a pracovnému zošitu Hallo, da bin ich 3! Basis obsahuje nahovorené príbehy, cvičenia a dialógy na precvičovanie výslovnosti. Obsahuje čistú a správnu výslovnosť – CD nahovorili deti, ktorých rodným jazykom je nemčina. Zvukové stopy kopírujú učebnicu a členenie na lekcie.

Je výbornou pomôckou pre všetky typy škôl, ktoré používajú sériu Hallo.

Hallo 3 NEU

Hallo 3 NEU

B. Menzlová a kol. 144 strán, plnofarebná

Inovovaná učebnica pre 5. a 6. ročník , nadväzujúca na učebnicu Hallo, da bin ich! 3 Basis. Spolu s pracovným zošitom je určená pre žiakov, ktorí už majú základy nemčiny. Schválená MŠ SR.

Stiahnuť

Hallo, da bin ich! 3 – Neu – Pracovný zošit

Beáta Menzlová a kol. 6. ročník, Základné školy, 96 strán, formát A4

Pracovný zošit Hallo 3, da bin ich! 3 Neu je určený žiakom 5. a 6. ročníka ZŠ, ktorí už majú základy nemeckého jazyka. Učebnica a pracovný zošit tvoria zosúladený celok, ktorý učiteľovi poskytuje množstvo materiálu a námetov na každodenné vyučovanie.

Pracovný zošit obsahovo presne kopíruje učebnicu a dopĺňa ju o zaujímavé úlohy a aktivity primerané danej úrovni žiakov. Obsahuje rôznorodé cvičenia na upevnenie gramatických javov a rozvoj slovnej zásoby. Na záver každej lekcie sa nachádza test na overenie zvládnutia učiva a slovník, ktorý si žiak priebežne dopĺňa a vytvára si vlastnú slovnú zásobu. Na konci pracovného zošita sú zaradené vystrihovacie kartičky na precvičovanie tvarov slovies (Infinitiv, Präteritum, Perfektum).

Spracovanie učiva vytvára predpoklady na splnenie požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov sformulované v odporúčanom výkonovom štandarde.

Pracovný zošit Hallo 3 NEU je žiaľ vypredaný.

Hallo 4

Hallo 4

B. Menzlová a kol. 136 strán, plnofarebná

Učebnica nemčiny pre 6. a 7. ročník je schválená MŠ SR a nadväzuje na sériu Hallo, da bin ich! 3 Premyslené rozvrstvenie učiva gramatiky v nej je vhodne doplnené pútavými, tvorivými úlohami.

Stiahnuť

Hallo, da sind wir! 4 – Pracovný zošit

Beáta Menzlová a kol. 7. ročník, Základné školy, 80 strán, formát A4

Pracovný zošit k učebnici Hallo 4 je zostavený podľa najnovších didaktických poznatkov a vychádza nielen z praktickej skúsenosti autoriek, ale aj z ohlasov učiteľov na predchádzajúce diely.

Pracovný zošit obsahovo presne kopíruje učebnicu a dopĺňa ju o zaujímavé úlohy a aktivity. Na konci každej strany je vlastný slovník, ktorý si žiak priebežne dopĺňa a vytvára si vlastnú slovnú zásobu.

Úlohy v pracovnom zošite sú podávané jasne a stručne, no rozvíjajú rozsah pojmov žiaka. Úlohy sú prehľadné a vhodne ich dopĺňajú vekuprimerané ilustrácie.

Kúpiť

Hallo 5

Hallo 5

B. Menzlová a kol. 144 strán, plnofarebná

Učebnica pre 8. a 9. ročník, schválená MŠ SR, nadväzuje na sériu Hallo, da sind wir! 4 Koncepcia je založená na príbehoch tvoriacich súvislý celok. Kreatívne úlohy rozvíjajú komunikačné zručnosti.

Kúpiť
Stiahnuť

Hallo 5 – Pracovný zošit

Beáta Menzlová a kol. 8. ročník, Základné školy, 96 strán, formát A4

Pracovný zošit Hallo 5 je určený žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sú už pokročilí v komunikácii v nemeckom jazyku. Učebnica a pracovný zošit tvoria zosúladený celok, ktorý učiteľovi poskytuje množstvo materiálu a námetov na každodenné vyučovanie.

Pracovný zošit obsahovo presne kopíruje učebnicu a dopĺňa ju o ďalšie úlohy a aktivity zamerané na upevnenie gramatiky a rozvoj slovnej zásoby, tiež ponúka ďalšie možnosti práce s textom. Na záver každej lekcie sa nachádza test na overenie zvládnutia učiva a slovník, ktorý si žiak priebežne dopĺňa a vytvára si vlastnú slovnú zásobu.

Spracovanie učiva vytvára predpoklady na splnenie požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov sformulované v odporúčanom výkonovom štandarde.

Kúpiť