(02) 48252210, 0911611211 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Novinku Finančná gramotnosť k Novým Pomocníkom z matematiky si môžete stiahnuť zadarmo

Ak chceme mať zodpovedných a šťastných občanov, musíme si podobné otázky finančnej gramotnosti začať klásť už na 2. stupni ZŠ. Aj preto sme sa rozhodli posilniť finančnú gramotnosť a zaradiť ju do Nových Pomocníkov z matematiky.

Úlohy Finančnej gramotnosti plynulo nadväzujú na učivo v jednotlivých zošitoch Nových Pomocníkov z matematiky. Podporujú medzipredmetové vzťahy, vedú žiakov a žiačky k odôvodneným a zodpovedným rozhodnutiam, k argumentácii a k aktívnym diskusiám (ktoré facilituje vyučujúci). Dávame priestor na individuálnu, skupinovú i projektovú prácu; rozvoj kritického myslenia a vnímania súvislostí.

Finančná gramotnosť pomôže žiakom orientovať sa v problematike financií a precvičiť si, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií musia žiaci zvažovať i rodinné, spoločenské, etické či ekologické okolnosti. Nevyhnutnou kompetenciou sa tu ukáže čítanie s porozumením.

Doplnok Finančná gramotnosť k Novým Pomocníkom z matematiky je vypracovaný v súlade:

s Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2,
s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl.

Úlohy a aktivity pokrývajú čiastkové kompetencie druhej úrovne NŠFG, t. j. úrovne predstavujúcej požiadavky na poznatky, zručnosti a skúsenosti žiakov 2. stupňa ZŠ, resp. príslušných ročníkov GOŠ.

Tému finančnej gramotnosti sme rovnomerne rozložili tak, aby pokrývala všetkých šesť tém NŠFG:

7. ročník ZŠ:
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov (1. zošit)
Plánovanie, príjem a práca (2. zošit)

8. ročník ZŠ:
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov (1. zošit)
Úver a dlh (2. zošit)

9. ročník ZŠ:
Sporenie a investovanie (1. zošit)
Riadenie rizika a poistenie (2. zošit)

Finančnú gramotnosť pre 7., 8. a 9. ročník si môžete zdarma stiahnuť ako pracovné listy pre žiakov (i výsledky pre učiteľa) po kliknutí na túto vetu. Rovnako bude zaradená v najbližšej reedícii do tlačených verzií Nových Pomocníkov z matematiky.